วารสารวิชาการ (Journals)
 
List of ISI Journal
วารสารไทย
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)
เกณฑ์ของ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เกณฑ์ของ คปก. (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)
เกณฑ์ของ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
เกณฑ์ของ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร
วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล
คุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล

ตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
       Thomson Scientific Master Journal List

ตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)
      Sources from SCImago

 
วารสารไทย
-A-
 • ABAC Journal (Assumption University)
 • Applied Economics Journal (วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • Asian Biomedicine (Research, Reviews & News) (Formerly : Chulalongkorn Medical Journal )
 • Asian Journal of Energy and Environment (AJEE)
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP)
 • AU Journal of Technology
 • -B-
 • Bulletin of the Department of Medical Sciences (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 • Bulletin of the Department of Medical Services (วารสารกรมการแพทย์)
 • -C-
 • Chiang Mai University Journal of Natural Science (CMUJ)
 • Chiang Mai Journal of Science
 • Chiang Mai Medical Journal (เชียงใหม่เวชสาร)
 • Chaing Mai Veterinary Journal (เชียงใหม่สัตวแพทยสาร)
 • Chulalongkorn Journal of Economics
 • Chulalongkorn Medical Journal (จุฬาลงกรณ์เวชสาร)
 • -D-
 • Domtad (โดมทัศน์)
 • -E-
 • ECTI Transactions
 • ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
 • ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI - CIT)
 • -H-
 • HCU Journal (วารสาร มฉก.วิชาการ)
 • -I-
 • International Energy Journal (AIT: Asian Institute of Technology)
 • International Journal of the Computer, the Internet and Management
 • -J-
 • JARS (วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม)
 • Journal of Asian Review (วารสารเอเชียปริทัศน์)
 • Journal of Business Administration (วารสารบริหารธุรกิจ)
 • Journal of Demography (วารสารประชากรศาสตร์)
 • Journal of Educational Research and Measurement Burapha University
  (วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • Journal of Environmental Research, The (วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม)
 • Journal of Faculty of Social Sciences and Humanities (วารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • Journal of Forest Management (วารสารการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • Journal of Hematology and Transfusion Medicine (วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต)
 • Journal of Kasetsart Veterinarians (วารสารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • Journal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang (วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง)
 • Journal of KMITNB, The (วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 • Journal of Language and Linguistics (วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • Journal of Liberal Arts (วารสารศิลปศาสตร์)
 • Journal of Mekong Societies (วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง)
 • Journal of Mental Health of Thailand (วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย)
 • Journal of Metals, Materials and Minerals (วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • Journal of Population and Social Studies (วารสารประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • Journal of Science and Technology Mahasarakham University
  (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 • Journal of Science, Technology, and Humanities (มหาวิทยลัยบูรพา)
 • Journal of Social Sciences (วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • Journal of Srinakharinwirot University
  (วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • Journal of Srinakharinwirot Research and Development
  (วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • Journal of the Medical Association of Thailand
  (จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • Journal of the National Research Council (วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 • Journal of the Psychiatrist Association of Thailand (วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย)
 • Journal of the Thai Veterinary Medical Association (สัตวแพทยสาร สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย)
 • -K-
 • Kamphaengsaen Academic Journal (วิทยาสารกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • Kasetsart Journal Natural Sciences, The (วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)
 • Kasetsart Journal Social Sciences, The (วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)
 • Kasetsart University Fisheries Research Bulletin (วารสารคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • Khon Kaen Agriculture Journal (แก่นเกษตร)
 • KKU Engineering Journal (วิศวกรรมสาร มข.)
 • KKU Research Journal (วารสารวิจัย มข.)
 • KKU Veterinary Journal (วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • KMITL Science Journal
  (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 • KMITL Science and Technology Journal
  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 • KMUTT Research & Development Journal (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.)
 • -M-
 • Maejo International Journal of Science and Technology
 • Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
  (Warasarn Phesatchasat : วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • MANUSYA : Journal of Humanities (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • Mon-Khmer Studies Journal
 • -N-
 • Naresuan University Journal (วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • Naresuan University Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • Natural History Bulletin of the Siam Society
  (Natural History Bulletin from ThaiScience.info)
 • NECTEC Technical Journal
 • Nursing Journal (พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • -P-
 • Prajna Vihara : The Journal of Philosophy and Religion
 • PWPA JOURNAL THAILAND (วารสารสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก)
 • -R-
 • Ramathibodi Medical Journal (รามาธิบดีเวชสาร)
 • Ramathibodi Nursing Journal (รามาธิบดีพยาบาลสาร)
 • -S-
 • Sasin Journal of Management
 • ScienceAsia : Journal of The Science Society of Thailand
 • Siriraj Medical Journal (สารศิริราช) / Formerly : Siriraj Hospital Gazette
 • Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
 • Songklanagarind Medical Journal (สงขลานครินทร์เวชสาร)
 • South East Asian Journal of Medical Education
 • Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, The
 • Srinagarind Medical Journal (ศรีนครินทร์เวชสาร)
 • Suranaree Journal of Science and Technology (วารสารเทคโนโลยีสุรนารี)
 • -T-
 • Thai Agricultural Research Journal (วารสารวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร)
 • Thai Forest Bulletin
 • Thai Journal of Agricultural Science
 • Thai Journal of Development Administration (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์)
 • Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, The (ไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • Thai Journal of Phytopharmacy (วารสารสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • Thai Journal of Veterinary Medicine, The (เวชชสารสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ) / Formerly : Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences
 • Thammasat Economic Journal (วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์)
 • Thammasat International Journal of Science and Technology
 • Thammasat Medical Journal
 • The Journal : Journal of the Faculty of Arts. Mahidol University
 • -U-
 • University of the Thai Chamber of Commerce Journal (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
 •  
  ปรับปรุงล่าสุด : 3 เม.ย. 2555
   
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์
  Journal Publishers
  AAAS (Science) ACS (American Chemical Society) Amercian Institute of Physics
  ASM (American Society of Microbiology) APS (American Physical Society) Bentham Science
  BMJ Group Cell Press Elsevier (ScienceDirect)
  Emerald HighWire Press IEEE
  Lippincott Williams & Wilkins IOP (Institute of Physics) Optics InfoBase
  Nature Publishing Group RSC (Royal Society of Chemistry) Oxford University Press
  Springer SAGE Thieme
  Taylor & Francis WorldSciNet Wiley (+Blackwell)
   
  Open Access (OA) Publishers
  ArXiv BMC (BioMed Central) Bentham Open
  DOAJ (Directory of Open Access Journals) Hindawi MDPI | OMICS | DovePress | ANSInet
  PLoS (Public Library of Science) PMC (PubMed Central) SpringerOpen
  SciELO SHERPA/RoMEO OxfordOpen
  ปรับปรุงล่าสุด : 3 เม.ย. 2555
   
  เกณฑ์ของ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  - บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals) ของ สมศ.
   
  เกณฑ์ของ คปก. (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)
  - ประกาศเรื่องวารสารวิชาการระดับชาติ สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุน คปก. ของ สกว. (ปี 2555)
  - ประกาศเรื่องวารสารวิชาการระดับชาติ สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุน คปก. ของ สกว. (ปี 2554)
  - รายชื่อวารสารระดับชาติ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) รอบที่ 1 ปี 2554 วันที่ 24 ก.พ. 55
  - รายชื่อวารสารระดับชาติ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) รอบที่ 2 ปี 2554 วันที่ 27 มี.ค. 55
  - ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการที่สกว. ยอมรับ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  - ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการที่สกว. ยอมรับ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  เกณฑ์ของ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
  ในประเทศไทย ของ สกว ประจำปี 2554
  - เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกว. ปี 2545
  วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - เกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ของ สกว ประจำปี 2553
   
  เกณฑ์ของ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
  -> วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จำนวน 47 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2552
    เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ.ที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปี 2551
    รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จำนวน 13 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2551
    รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จำนวน 46 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2551
    เกณฑ์คุณภาพวารสารระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. ประจำปี 2549
     
  ->วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - เกณฑ์คุณภาพวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนของ สกอ. ประจำปี 2551
    - รายชื่อวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2548-2551 ของ สกอ.
   
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------