หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
(Doctor of Business Administration Program in Business Management )
        
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิต
ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนักวิชาการที่มีความรู้และ
ทักษะระดับสูงในการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งคำนึง
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและผลกระทบต่อสังคม และให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผ่านงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 
 
 
  ดร. ถนอม อินทรกำเนิด
  ประธานกรรมการ
   
 
 
 
 
 
  ผศ.ดร. พรเลิศ อาภานุทัต
  กรรมการ
  E-mail: pornlert_a@yahoo.com
 
 
 
 
 
  ดร. พรสิน สุภวาลย์
  กรรมการ
  E-mail: pornsin.s@gmail.com
 
 
 
 
 
  ผศ.ดร. กฤชนนท์ บึงไกร
  กรรมการ
  E-mail: khan_bungkrai@hotmail.com
 
 
 
 
 
  Walter Pickering
  กรรมการ
  E-mail: waltpickering@gmail.com
 
 
 
 
 
  ดร. กิตติวรรณ สินธุนาวา
  กรรมการและเลขานุการ
  E-mail: sinthunava@gmail.com
 
 
 
ชื่อหลักสูตร
  ชื่อภาษาไทย     :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ :   Doctor of Business Administration Program in Business Management
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :   Doctor of Business Administration (Business Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :   บธ.ด. (การจัดการธุรกิจ)  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :   D.B.A. (Business Management)
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  โครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
จุดเน้นของหลักสูตร
  - เน้น SME เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีจำนวนมากกว่าร้อยละ ๙๐ มีบทบาทความสำคัญ
อย่างมาก ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย - เน้นการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
จุดแข็งของหลักสูตร

 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
- มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญตรงตามรายวิชา ทั้งอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่าง
ประเทศ
- มีระบบการติดตามและแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล
- มีระบบการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนการสอนและ
การทำวิทยานิพนธ์
- มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนและพัฒนางานวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ
 
คุณสมบัติเข้าศึกษา

 

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
4. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรกำหนด
5. มีความสามารถในการนำเสนอหัวข้อและกรอบแนวคิดการวิจัยที่เกี่ยวกับและมีความ
สัมพันธ์กับสาขาการจัดการธุรกิจ
6. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ 1. ถึง 3.  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
 
การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1.  สมัครได้ด้วยตนเอง (วันจันทร์ – วันเสาร์) ณ สำนักงานโครงการผนึกกำลังการเปิด
สอนหลักสูตรปริญญาเอก  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) ชั้น 15/1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     
2.  สมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง โครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220   
 
ค่าใช้จ่ายการศึกษา   

 

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 620,000  บาท แบ่งจ่ายเป็น  9 งวด
(สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ)  โดย  2 งวดแรก งวดละ 100,000 
ที่เหลือ 7 งวด ๆ ละ 60,000 บาท ในจำนวนนี้ รวมค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาดูงานในประเทศและการเสนอเค้าโครงการวิจัยในต่างประเทศ
และการสนับสนุนในการทำวิทยานิพนธ์
 
หลักสูตรและแผนการศึกษา
  1.  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ศึกษาไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
  2.  โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2 (2.1)
ชื่อหมวด
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ    
15
2) หมวดวิชาเลือก 
12
3) หมวดวิทยานิพนธ์   
36
4) หมวดวิชาเสริม  (ไม่นับหน่วยกิต)
          นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาการและ
ความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำหลักสูตร
กำหนด กรณีความรู้ ความสามารถในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชานั้น โดยไม่นับหน่วยกิต
  3. การจัดการเรียนการสอน
    3.1 หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
   
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
3507001
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง
(Advanced Research Methodology)
3(2-2)
3507002
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประเด็นปัญหาในปัจจุบัน
(SMEs Management and Current Issues)
3(2-2)
3507003 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล
(Sufficiency Economy Philosophy and Good Governance)
3(2-2)
3507004 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
(Advanced Statistics for Business Administration)
3(2-2)
3507005 การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Business Management and Friendly Environmental Sustainability)
3(2-2)
       
    3.2 หมวดวิชาเลือก 4 วิชา 12 หน่วยกิต
   
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
3517001 สัมมนาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการSMEs
( Seminar in Advanced Business Innovation for SME Entrepreneurs)
3(2-2)
3517002 สัมมนาการวิจัยทางบัญชีการเงินสำหรับผู้ประกอบการSMEs
(Seminar in Financial Accounting Research for SME Entrepreneurs)
3(2-2)
3517003 สัมมนาการวิจัยการตลาดสำหรับผู้ประกอบการSMEs
(Seminar in Marketing Research for SMEs Entrepreneurs)
3(2-2)
3517004 สัมมนาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
(Seminar in Human Resource and Organizational Management Research for SMEs Entrepreneurs)
3(2-2)
351005 สัมมนาการวิจัยการจัดการการดำเนินงานและโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการSMEs
(Seminar in Operations and Logistics Management Research for SMEs Entrepreneurs)
3(2-2)
3517006 สัมมนาการวิจัยการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Seminar in SMEs Business Management Research)
3(2-2)
3517007 สัมมนาการจัดการข้อสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับผู้ประกอบการ SMEs                  
(Seminar in Managerial Management Information System for SMEs Entrepreneurs)
3(2-2)
       
    3.3 หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
   
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
3527001 วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
(นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์โดยลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 1 ถึง วิทยานิพนธ์ 3 ตามลำดับดังนี้)
 
  วิทยานิพนธ์ 1
12
  วิทยานิพนธ์ 2
12
  วิทยานิพนธ์ 3
12
 
    3.4 หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต
   
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
6607701 ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาการ
(Scholastic English Proficiency )
3(3-0)
6607702 ความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Proficiency)
3(2-2)
     
  4. แผนการศึกษา
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
3507001 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง
(Advanced Research Methodology)
3(2-2)
3507002 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประเด็นปัญหาในปัจจุบัน
(SMEs Management and Current Issues)
3(2-2)
3507003 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล
(Sufficiency Economy Philosophy and Good Governance )
3(2-2)
*6607701 ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาาการ
(Scholastic English Proficiency)
3(3-0)
รวมหน่วยกิต
9
  หมายเหตุ *รายวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต  
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
3507005 การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Business Management and Friendly Environmental Sustainability)
3(2-2)
3517001 สัมมนาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจชั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
(Seminar in Advanced Business Innovation for SME Entrepreneurs)
3(2-2)
3517002 สัมมนาการวิจัยทางบัญชีการเงินสำหรับผู้ประกอบการSMEs
(Seminar in Financial Accounting Research for SME Entrepreneurs)
3(2-2)
*6607702 ความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Proficiency)
3(2-2)
รวมหน่วยกิต
9
  หมายเหตุ *รายวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
3517003 สัมมนาการวิจัยการตลาดสำหรับผู้ประกอบการSMEs
(Seminar in Marketing Research for SMEs Entrepreneurs)
3(2-2)
3507004 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
(Advanced Statistics for Business Administration Research)
3(2-2)
3517006 สัมมนาการวิจัยการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม**
(Seminar in SMEs Business Management Research)
3(2-2)
3517005 สัมมนาการวิจัยการจัดการการดำเนินงานและโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs**
(Seminar in Operations and Logistics Management Research for SMEs Entrepreneurs)
3(2-2)
รวมหน่วยกิต
9
  หมายเหตุ **เป็นรายวิชาเลือก โดยให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
3527001 วิทยานิพนธ์  1 (Dissertation)
12
3517007 สัมมนาการจัดการข้อสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับผู้ประกอบการ SMEs **
(Seminar in Managerial Management Information System for SMEs Entrepreneurs)
3(2-2)
3517004 สัมมนาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs **
(Seminar in Human Resource and Organizational Management Research for SMEs Entrepreneurs)
3(2-2)
รวมหน่วยกิต
15
  หมายเหตุ **เป็นรายวิชาเลือก โดยให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
3527001 วิทยานิพนธ์  2  (Dissertation 2)
12
รวมหน่วยกิต
12
   
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
3527001 วิทยานิพนธ์  3  (Dissertation 3)
6
รวมหน่วยกิต
6
   
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
3527001 วิทยานิพนธ์  3  (Dissertation 3)
6
รวมหน่วยกิต
6
   
คู่มือหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
  --> ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรฯ
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Top